Nghị Quyết 08-Nq/tw Của Bộ Chính Trị Về Phát Triển Du Lịch Trở Thành Ngành Kinh Tế Mũi Nhọn

Tài liệu chuyên ngành | 23/12/2020
Ngày 16/01/2017, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển Du lịch trở thành ngành Kinh tế mũi nhọn. Mục tiêu đến năm 2020, ngành Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực.
download