Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối 23/12/20

Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu các chính sách của chúng tôi liên quan đến thông tin của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng website, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi chúng tôi thực hiện các thay đổi hoặc sự chấp nhận chắc chắn của bạn đối với những thay đổi đó được coi là sự chấp nhận những thay đổi đó, vì vậy vui lòng kiểm tra Chính sách định kỳ để biết các bản cập nhật.

Bạn kiểm soát thông tin cá nhân về bạn, ví dụ như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (“Thông tin Cá nhân”) mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Bạn có thể sửa, xóa hoặc sửa đổi dữ liệu này bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể xóa tài khoản của mình. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn các công cụ để hạn chế hoặc rút lại sự đồng ý nếu có thể đối với việc sử dụng dữ liệu bạn đã cung cấp cho Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội. Và chúng tôi cung cấp những cách dễ dàng để bạn liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ và cài đặt tài khoản để truy cập, chỉnh sửa, xóa hoặc sửa đổi Thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và được liên kết với tài khoản của bạn. Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi truy cập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số hoặc tất cả các mục đích hoặc trong một khoảng thời gian nhất định hoặc chúng tôi ngừng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba. Bạn cũng có thể xóa vĩnh viễn tài khoản của mình. Nếu bạn muốn khôi phục tài khoản của mình, bạn phải liên hệ trực tiếp với HUTC. Hãy nhớ rằng các bên thứ ba mà CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội đã chuyển dữ liệu của bạn với sự đồng ý của bạn vẫn có thể giữ lại các bản sao Thông tin Cá nhân của bạn ngay cả sau khi bạn đã xóa hoặc xóa tài khoản của bạn với CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội. Nếu bạn muốn bản sao Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn hoặc nếu bạn cần danh sách các tổ chức mà dữ liệu cá nhân của bạn đã được truyền, vui lòng liên hệ trực tiếp với HUTC.

Đang duyệt

Khi bạn truy cập website www.hutc.org, chúng tôi không thu thập Thông tin cá nhân, trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không biết Thông tin cá nhân của bạn chỉ vì bạn sử dụng webtrừ khi bạn đã tạo tài khoản và đăng nhập khi bạn truy cập Trang web hoặc truy cập Trang web từ một liên kết trong email mà chúng tôi đã gửi cho bạn. Khi chúng tôi cần thu thập Thông tin cá nhân từ bạn để cung cấp cho bạn một dịch vụ cụ thể, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin.

Thông tin chung được thu thập

Để giám sát việc sử dụng trang web và cải thiện chất lượng Trang web, chúng tôi thu thập thông tin chung về việc sử dụng Trang web. Chúng tôi sử dụng nhật ký máy chủ web và phần mềm thống kê trang web tiêu chuẩn ngành để đếm số lượng người dùng truy cập website và đếm số lượt xem các trang cụ thể, cũng như để theo dõi các thống kê chung khác về website. Chúng tôi không theo dõi lượt truy cập của từng người dùng vào website. HUTC có thể chia sẻ với các bên thứ ba thông tin tổng hợp, ẩn danh về việc sử dụng tổng thể các Trang web và các dịch vụ Internet khác mà chúng tôi thu thập, để cung cấp thông tin chung về các dịch vụ Internet, bán quảng cáo, thiết lập tài trợ hoặc các mối quan hệ kinh doanh khác.