Điều lệ hội viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ (sửa đổi, bổ sung)

HIỆP HỘI DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 514/QĐ-BNV ngày 06 tháng 6 năm 1012của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên của Hiệp hội

1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Du lịch Việt Nam

2. Tên giao dịch: Vietnam Tourism Association

3. Tên viết tắt: VITA

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội

1. Hiệp hội Du lịch Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyệncủa các doanh nghiệp, các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch, dịchvụ du lịch và có liên quan đến du lịch.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Mr. Trương Quốc Hùng

Mr. Trương Quốc Hùng

Chủ tịch

Ms. Từ Thị Mỹ Hạnh

Ms. Từ Thị Mỹ Hạnh

Tổng thư ký

Mr. Phạm Tiến Dũng

Mr. Phạm Tiến Dũng

Phó Chủ tịch CLB - Ban đối ngoại & xúc tiến

Mr. Đoàn Ngọc Tùng

Mr. Đoàn Ngọc Tùng

Phó Chủ tịch CLB - Ban Hội viên

Mr. Nguyễn Tuấn Anh

Mr. Nguyễn Tuấn Anh

Phó Chủ tịch CLB - Ban Lữ hành

Mr. Trịnh Nguyễn Hùng Dũng

Mr. Trịnh Nguyễn Hùng Dũng

Phó Chủ tịch CLB - Văn phòng Miền Nam

Mr. Phan Đình Huê

Mr. Phan Đình Huê

Phó Chủ tịch - Đại diện CLB Khu vực Tây Nam Bộ

Mr. Trần Minh Đức

Mr. Trần Minh Đức

Phó Chủ tịch - Đại diện CLB Khu vực Miền Trung

Ms. Nguyễn Hương Mai

Ms. Nguyễn Hương Mai

UVBCH - Ban Đối ngoại - Xúc tiến du lịch

Mr. Huỳnh Tấn Quốc

Mr. Huỳnh Tấn Quốc

Đại diện CLB Khu vực Miền Trung

Mr. Trần Tấn Điền

Mr. Trần Tấn Điền

Đại diện CLB Khu vực Miền Trung

Mr. Lê Anh Đại

Mr. Lê Anh Đại

Đại diện CLB Khu vực Đông Tây Bắc

Nguyen Van A

Nguyen Van A

Secretary

Mr. Lương Duy Doanh

Mr. Lương Duy Doanh

Trưởng ban

Ms. Phan Thanh Nga

Ms. Phan Thanh Nga

Phó Tổng thư ký

Ms. Nguyễn Thúy Hiền

Ms. Nguyễn Thúy Hiền

Trưởng ban

Nguyen Van A

Nguyen Van A

Secretary