Điều lệ hội viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ (sửa đổi, bổ sung)

HIỆP HỘI DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 514/QĐ-BNV ngày 06 tháng 6 năm 1012của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên của Hiệp hội

1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Du lịch Việt Nam

2. Tên giao dịch: Vietnam Tourism Association

3. Tên viết tắt: VITA

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội

1. Hiệp hội Du lịch Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyệncủa các doanh nghiệp, các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch, dịchvụ du lịch và có liên quan đến du lịch.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Mr. Trương Quốc Hùng

Mr. Trương Quốc Hùng

Chủ tịch

Ms. Từ Thị Mỹ Hạnh

Ms. Từ Thị Mỹ Hạnh

Tổng thư ký

Mr. Phạm Tiến Dũng

Mr. Phạm Tiến Dũng

Phó Chủ tịch CLB - Ban đối ngoại & xúc tiến

Mr. Nguyễn Tuấn Anh

Mr. Nguyễn Tuấn Anh

Phó Chủ tịch CLB - Ban Lữ hành

Mr. Đoàn Ngọc Tùng

Mr. Đoàn Ngọc Tùng

Phó Chủ tịch CLB - Ban Hội viên

Mr. Trịnh Nguyễn Hùng Dũng

Mr. Trịnh Nguyễn Hùng Dũng

Phó Chủ tịch CLB - Văn phòng Miền Nam

Ms. Nguyễn Hương Mai

Ms. Nguyễn Hương Mai

UVBCH - Ban đối ngoại & xúc tiến

Mr. Nguyễn Hữu Lâm

Mr. Nguyễn Hữu Lâm

UVBCH - Ban đối ngoại & xúc tiến

Ms. Nguyễn Thị Huyền Trang

Ms. Nguyễn Thị Huyền Trang

UVBCH - Ban đối ngoại & xúc tiến

Mr. Phùng Tuấn

Mr. Phùng Tuấn

UVBCH - Ban đối ngoại & xúc tiến

Mr. Nguyễn Văn Tài

Mr. Nguyễn Văn Tài

UVBCH - Ban Lữ hành

Mr. Trần Văn Ngọc

Mr. Trần Văn Ngọc

UVBCH - Ban quản lý & phát triển hội viên

Mr. Nguyễn Hữu Cường

Mr. Nguyễn Hữu Cường

UVBCH - Ban quản lý & phát triển hội viên

Mr. Hồ Xuân Phúc

Mr. Hồ Xuân Phúc

UVBCH - Ban quản lý & phát triển hội viên

Mr. Lê Đại Nam

Mr. Lê Đại Nam

UVBCH - Ban quản lý & phát triển hội viên

Mr. Huỳnh Tấn Quốc

Mr. Huỳnh Tấn Quốc

Đại diện CLB Khu vực Miền Trung

Mr. Trần Tấn Điền

Mr. Trần Tấn Điền

Đại diện CLB Khu vực Miền Trung

Mr. Lương Duy Doanh

Mr. Lương Duy Doanh

UVBCH - Ban Truyền thông

Mr. Phan Đình Huê

Mr. Phan Đình Huê

Phó Chủ tịch - Đại diện CLB Khu vực Tây Nam Bộ

Mr. Trần Văn Long

Mr. Trần Văn Long

UVBCH - Thành viên VP CLB phía Nam

Mr. Phùng Xuân Khánh

Mr. Phùng Xuân Khánh

UVBCH - Ban Truyền thông

Mr. Trần Thanh Liêm

Mr. Trần Thanh Liêm

UVBCH - Thành viên VP CLB phía Nam

Mr. Nguyễn Văn Toàn

Mr. Nguyễn Văn Toàn

UVBCH - Thành viên VP CLB phía Nam

Mr. Phạm Bá Cẩn

Mr. Phạm Bá Cẩn

UVBCH - Thành viên VP CLB phía Nam

Mr. Trần Minh Đức

Mr. Trần Minh Đức

Phó Chủ tịch - Đại diện CLB Khu vực Miền Trung

Mr. Lê Anh Đại

Mr. Lê Anh Đại

UVBCH - Đại diện CLB Khu vực Đông Tây Bắc

Ms. Phan Thanh Nga

Ms. Phan Thanh Nga

Phó Tổng thư ký

Nguyen Van A

Nguyen Van A

Secretary

Ms. Nguyễn Thúy Hiền

Ms. Nguyễn Thúy Hiền

Trưởng ban

Nguyen Van A

Nguyen Van A

Secretary